Jorg Ridderbusch

Details

Gegevens van "Sjors & Sjimmy"
Techniek Sloopstalen beeld voor binnen/buiten  
Jaar 2019  incl sokkel  
Afmeting 70 x 70 cm  
Prijs  € 1550.00  
Kunstuitleen  
TITEL  Sjors & Sjimmy  

Vraag direct een proefplaatsing aan

Biografie van Jorg Ridderbusch

Biografie van: Jorg Ridderbusch

In 1984 richtte Jörg Ridderbusch (1954, Fürstenau, Niedersachsen), samen met enkele partners, het metaalconstructiebedrijf Ridderbusch Metal op. Het was een logische stap voor Ridderbusch, die ooit als bankwerker/lasser in de machinebouw actief was en daarna naar Kenia vertrok waar hij als leraar betrokken was bij de ontwikkelingshulp.

Bi­o­gra­fie van: Jorg Rid­der­bus­ch

In 1984 richt­te Jörg Rid­der­bus­ch (1954, Fürste­nau, Nie­dersach­sen), samen met en­ke­le part­ners, het me­taal­con­struc­tie­be­drijf Rid­der­bus­ch Metal op. Het was een lo­gi­sche stap voor Rid­der­bus­ch, die ooit als bank­wer­ker/las­ser in de ma­chi­ne­bouw ac­tief was en daar­na naar Kenia ver­trok waar hij als le­raar be­trok­ken was bij de ont­wik­ke­lings­hulp.
 

Min­der lo­gisch lijkt de stap die hij en­ke­le jaren ge­le­den zette: het maken van aan­spre­ken­de me­ta­len beel­den van sloo­p­ij­zer en ander res­taf­val, onder an­de­re van sloop­au­to’s. Zo vond hij een nieu­we uit­da­ging in de Scho­ne Kun­sten. Rid­der­bus­ch be­geeft zich daar­mee wel­is­waar op een heel ander vak­ge­bied, maar blijft door de ge­bruik­te tech­nie­ken en ma­te­ri­a­len dicht bij zijn oor­sprong. Naast het pro­du­ce­ren van staal­pro­duc­ties, to­vert hij te­gen­woor­dig dus onder meer vo­gels, mui­zen en an­de­re die­ren op ij­ze­ren sok­kels. En van bij­voor­beeld trap­leu­nin­gen bouwt hij tro­nen voor ko­nin­gen en ko­nin­gin­nen. Daar­mee voegt hij emo­tie toe aan ma­te­ri­aal dat door velen als kil en ziel­loos wordt er­va­ren, ma­te­ri­aal dat zich bo­ven­dien aan het eind van zijn le­vens­cy­clus be­vindt. Dat kille ma­te­ri­aal ver­werkt hij op speel­se wijze en com­bi­neert hij met kleur­rij­ke fan­ta­sie­fi­gu­ren die zo uit een we­reld van sprook­jes en sagen lij­ken te zijn weg­ge­lo­pen. Het oude, ge­oxi­deer­de ijzer staat in schril con­trast met de vele kleu­ren waar­door de kunst­ob­jec­ten van Rid­der­bus­ch met­een in het oog sprin­gen en veel men­sen fas­ci­ne­ren. Het werk van Rid­der­bus­ch is zeer ge­schikt als bui­ten­kunst, van­we­ge de om­vang maar even­eens van­we­ge het ‘na­tuur­lij­ke’ ka­rak­ter: het roest­bruin van het ijzer en de fris­se, vro­lij­ke kleu­ren van de fan­ta­sie­die­ren. In een tuin of bui­ten­ruim­te fun­ge­ren zijn beel­den als ware ey­e­cat­chers waar het oog tel­kens op­nieuw weer naar af­dwaalt.


 

Minder logisch lijkt de stap die hij enkele jaren geleden zette: het maken van aansprekende metalen beelden van sloopijzer en ander restafval, onder andere van sloopauto’s. Zo vond hij een nieuwe uitdaging in de Schone Kunsten. Ridderbusch begeeft zich daarmee weliswaar op een heel ander vakgebied, maar blijft door de gebruikte technieken en materialen dicht bij zijn oorsprong. Naast het produceren van staalproducties, tovert hij tegenwoordig dus onder meer vogels, muizen en andere dieren op ijzeren sokkels. En van bijvoorbeeld trapleuningen bouwt hij tronen voor koningen en koninginnen. Daarmee voegt hij emotie toe aan materiaal dat door velen als kil en zielloos wordt ervaren, materiaal dat zich bovendien aan het eind van zijn levenscyclus bevindt. Dat kille materiaal verwerkt hij op speelse wijze en combineert hij met kleurrijke fantasiefiguren die zo uit een wereld van sprookjes en sagen lijken te zijn weggelopen. Het oude, geoxideerde ijzer staat in schril contrast met de vele kleuren waardoor de kunstobjecten van Ridderbusch meteen in het oog springen en veel mensen fascineren. Het werk van Ridderbusch is zeer geschikt als buitenkunst, vanwege de omvang maar eveneens vanwege het ‘natuurlijke’ karakter: het roestbruin van het ijzer en de frisse, vrolijke kleuren van de fantasiedieren. In een tuin of buitenruimte fungeren zijn beelden als ware eyecatchers waar het oog telkens opnieuw weer naar afdwaalt.

Bel ons direct!